Household Types in the United States

Household Types#1

Percentage of households.
Scope: households in the United States
United States
0% 10% 20% 30% 40% Count Married 1 Single Female 1 Single Male 1 One-Person 2 Other Non-Family 2 48.703201% 48.703201% 48.7% 56,305,876 56.3M 12.977518% 12.977518% 13.0% 15,003,337 15.0M 4.701267% 4.701267% 4.7% 5,435,145 5.44M 27.487821% 27.487821% 27.5% 31,778,729 31.8M 6.130193% 6.130193% 6.1% 7,087,129 7.09M

Family Household Types#2

Percentage of family households with children under the age of 18.
Scope: households in the United States
United States
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Count Married Single Moms Single Dads 67.569412% 67.569412% 67.6% 23,085,472 23.1M 24.749621% 24.749621% 24.7% 8,455,848 8.46M 7.680967% 7.680967% 7.7% 2,624,246 2.62M

Families with Children#3

Percentage of households.
Scope: households in the United States
United States
0% 20% 40% 60% Count With Children 1 Without Children 2 29.552376% 29.552376% 29.6% 34,165,566 34.2M 70.447624% 70.447624% 70.4% 81,444,650 81.4M

Household Types by Race#4

Percentage of households.
Scope: households in the United States
United States
Other Non-Family1
One-Person1
Single Male2
Single Female2
Married2
60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% Count Asian 3 White 4 Hispanic 5 Other 3 Mixed 3 Black 3 -9.336969% -4.611147% -19.367339% -6.305385% -39.620841% 40% 60.379159% 60.379159% 60% 4,763,912 4.76M -9.070332% -3.743794% -28.987271% -6.384864% -48.186260% 48% 51.813740% 51.813740% 52% 81,069,053 81.1M -18.954930% -8.087800% -17.083501% -5.675024% -49.801254% 50% 50.198746% 50.198746% 50% 9,057,037 9.06M -21.829302% -10.148081% -16.531384% -6.104092% -54.612859% 55% 45.387141% 45.387141% 45% 4,818,931 4.82M -18.211515% -6.244242% -26.459834% -8.288704% -59.204295% 59% 40.795705% 40.795705% 41% 1,980,961 1.98M -29.279804% -5.999689% -32.242975% -4.585095% -72.107563% 72% 27.892437% 27.892437% 28% 13,920,322 13.9M

Map of Household Types by State in the United States

Married Household Types by State#5

Married as a percentage of households (%):
44.3%47.7%51.1%54.5%57.9%61.3%

Single Female Household Types by State#6

Single Female as a percentage of households (%):
7.7%9.9%12.0%14.1%16.2%18.3%

Single Male Household Types by State#7

Single Male as a percentage of households (%):
3.83%4.30%4.77%5.24%5.71%6.18%

One-Person Household Types by State#8

One-Person as a percentage of households (%):
19.3%21.7%24.1%26.4%28.8%31.2%

Other Non-Family Household Types by State#9

Other Non-Family as a percentage of households (%):
4.0%5.0%6.0%6.9%7.9%8.9%

With Children Household Types by State#10

With Children as a percentage of households (%):
24.3%27.4%30.3%33.3%36.3%39.3%
Road Data © OpenStreetMap

Loading...

Failed to load :-(

Map of Household Types by County in the United States

Married Household Types by County#11

Married as a percentage of households (%):
22%34%46%57%69%80%

Single Female Household Types by County#12

Single Female as a percentage of households (%):
0%9%17%26%35%44%

Single Male Household Types by County#13

Single Male as a percentage of households (%):
0.0%3.5%6.9%10.4%13.9%17.4%

One-Person Household Types by County#14

One-Person as a percentage of households (%):
11%21%31%41%51%61%

Other Non-Family Household Types by County#15

Other Non-Family as a percentage of households (%):
0.0%4.7%9.4%14.2%18.9%23.7%

With Children Household Types by County#16

With Children as a percentage of households (%):
0%11%22%33%45%56%
Road Data © OpenStreetMap

Loading...

Failed to load :-(

Household Types by Place in the United States

There are 29,257 places in the United States. This section compares the 50 most populous of those to each other and the United States. The least populous of the compared places has a population of 371,267.

Married by Place#17

Percentage of households.
Scope: households in the United States and selected places in the United States
0% 10% 20% 30% 40% 50% Count # San Jose Virginia Bch United States El Paso Colorado Spgs Mesa Arlington Fort Worth Oklahoma City Wichita Las Vegas San Diego Jacksonville San Antonio Fresno Phoenix Omaha Charlotte Louisville Albuquerque Houston Raleigh Los Angeles Tulsa Portland Sacramento Indianapolis Long Beach Nashville-Davidson Austin New York Kansas City Dallas Seattle Tucson Denver San Francisco Columbus Oakland Chicago Miami Memphis Minneapolis Milwaukee Philadelphia Boston Atlanta Baltimore Washington Cleveland Detroit 54.790000% 54.790000% 55% 168,179 168k 1 50.512901% 50.512901% 51% 83,318 83.3k 2 48.703201% 48.703201% 49% 56,305,876 56.3M 48.510428% 48.510428% 49% 105,223 105k 3 47.933894% 47.933894% 48% 80,574 80.6k 4 47.747067% 47.747067% 48% 79,602 79.6k 5 46.546040% 46.546040% 47% 62,125 62.1k 6 46.188163% 46.188163% 46% 122,479 122k 7 44.148002% 44.148002% 44% 100,525 101k 8 43.518722% 43.518722% 44% 65,470 65.5k 9 43.427739% 43.427739% 43% 92,386 92.4k 10 43.048488% 43.048488% 43% 205,148 205k 11 42.771117% 42.771117% 43% 133,389 133k 12 42.732650% 42.732650% 43% 203,892 204k 13 42.098352% 42.098352% 42% 67,005 67.0k 14 41.962663% 41.962663% 42% 217,093 217k 15 41.293681% 41.293681% 41% 69,010 69.0k 16 40.194362% 40.194362% 40% 118,663 119k 17 39.982180% 39.982180% 40% 97,826 97.8k 18 39.979145% 39.979145% 40% 88,950 89.0k 19 39.043674% 39.043674% 39% 305,090 305k 20 38.661401% 38.661401% 39% 62,853 62.9k 21 38.334166% 38.334166% 38% 506,379 506k 22 38.033234% 38.033234% 38% 62,187 62.2k 23 37.466468% 37.466468% 37% 93,716 93.7k 24 37.071980% 37.071980% 37% 65,739 65.7k 25 37.035246% 37.035246% 37% 121,016 121k 26 37.015678% 37.015678% 37% 60,655 60.7k 27 36.254755% 36.254755% 36% 89,782 89.8k 28 36.107238% 36.107238% 36% 121,967 122k 29 35.970124% 35.970124% 36% 1,104,390 1.10M 30 35.838939% 35.838939% 36% 69,043 69.0k 31 35.437879% 35.437879% 35% 163,723 164k 32 34.617371% 34.617371% 35% 99,850 99.9k 33 34.612226% 34.612226% 35% 70,385 70.4k 34 33.354506% 33.354506% 33% 88,746 88.7k 35 33.308238% 33.308238% 33% 115,028 115k 36 33.003639% 33.003639% 33% 107,578 108k 37 32.760715% 32.760715% 33% 50,709 50.7k 38 32.539616% 32.539616% 33% 334,750 335k 39 31.538543% 31.538543% 32% 47,615 47.6k 40 29.456893% 29.456893% 29% 72,223 72.2k 41 29.115439% 29.115439% 29% 48,168 48.2k 42 27.981305% 27.981305% 28% 64,059 64.1k 43 27.628156% 27.628156% 28% 160,248 160k 44 26.296840% 26.296840% 26% 65,588 65.6k 45 24.951103% 24.951103% 25% 44,777 44.8k 46 24.150670% 24.150670% 24% 58,313 58.3k 47 22.977899% 22.977899% 23% 60,581 60.6k 48 21.828382% 21.828382% 22% 36,420 36.4k 49 21.610762% 21.610762% 22% 55,453 55.5k 50